ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:26:01 13-09-2019
IS1324IR.006
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1095-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1095-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от Централната избирателна комисия в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21, чл. 87, ал. 1, т. 9 и т. 14 и чл. 423 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Общи правила
1. Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.
2. Жребият е общ за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 година.
3. Изтегленият в ЦИК при общия жребий номер важи за избори за общински съветници и за кметове. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за съответния вид избор срещу наименованието на избраната при жребия партия и коалиция.
4. В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в избори за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.
5. При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в изборите за общински съветници и за кметове в Общинската избирателна комисия (ОИК), същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.
6. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в изборите за общински съветници и/или за кметове, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
7. Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година, следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящ регистър. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.
8. Въз основа на изтегления жребий в ЦИК и на регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети ОИК определя и подрежда номерата в бюлетината и утвърждава образеца на бюлетината за съответния вид избор.

Процедура за теглене на жребий
9. Жребият се води от председателя на ЦИК. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател, определен с решение на ЦИК или от секретаря.
10. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на провеждащия жребия не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".
11. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението за регистрация на ЦИК в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ".
12. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година. Кутията се обозначава с надпис: "НОМЕРА".
13. Водещият жребия изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
14 Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.
15. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.
16. Процедурата по т. 12 - 14 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

Резултат от жребия и обявяване
17. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение номер 2 от 22 март 2019 г. на ЦИК.
18. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


АА/ЕЛ

/ИС/