ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:24:01 13-09-2019
RM1322IR.026
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1094-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1094-МИ
София, 13 септември 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Исперих, област Разград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-27-124 от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Бейсим Руфад Расим - кмет на община Исперих, област Разград, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, находящо се в сградата на община Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" номер 2, ет. 3, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.
Достъпът до помещението е необходим с цел архивиране на издадени документи по повод приключване на мандата на ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове с мандат 2015-2019 г.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение, находящо се в сградата на община Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. "Дунав" номер 2, ет. 3, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., с цел архивиране на издадени документи по повод приключване на мандата на ОИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове с мандат 2015-2019 г.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.
Помещението, в което са преместени изборните книжа и материали да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


/РУМ/