ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:31:31 12-09-2019
GI1829IR.018
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1087-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1087-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-06-280 от 10.09.2019 г. от кмета на община Димитровград, за промяна в състава на ОИК - Димитровград, област Хасково. Предлага се на мястото на назначения с Решение номер 683-МИ от 23 август 2019 г. Димитър Стоянов Петров - член на ОИК - Димитровград, да бъде назначена Милена Стоянова Русева.
Към предложението са приложени: заявление от Димитър Стоянов Петров за освобождаването му като член на ОИК - Димитровград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Милена Стоянова Русева и предложение Койчо Николов Вълчев, упълномощен представител на коалиция "БСП за България".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Димитровград, област Хасково, Димитър Стоянов Петров, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Димитровград, област Хасково, Милена Стоянова Русева, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


/ГИ/