ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:31:01 12-09-2019
GI1828IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1086-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1086-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Хисаря, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-63 от 10.09.2019 г. от Даниела Тодорова Пирянкова - упълномощен представител на ПП "ВМРО-БНД" в община Хисаря, за промяна в състава на ОИК - Хисаря, област Пловдив. Предлага се на мястото на назначения с Решение номер 907-МИ от 30 август 2019 г. Калин Тодоров Димитров - заместник-председател на ОИК - Хисаря, да бъде назначена Ива Димова Дечевска.
Към предложението са приложени: заявление от Калин Тодоров Димитров за освобождаването му като заместник-председател на ОИК - Хисаря; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ива Димова Дечевска.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Хисаря, област Пловдив, Калин Тодоров Димитров, ЕГН . . . и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Хисаря, област Пловдив, Ива Димова Дечевска, ЕГН . . .
На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

/ГИ/