ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:52:31 12-09-2019
GI1750IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1092- МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
1092- МИ
София, 12 септември 2019 г.


ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещениe в община Долни чифлик, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.


Постъпило е писмо с вх. номер МИ-14-18 от 12 септември 2019 г. от Красимира Анастасова - кмет на община Долни чифлик, област Варна, за разрешаване на достъп до запечатано помещение номер 1, находящо се в сутерена на административната сграда в гр. Долни чифлик, пл. "Тича" номер 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с преместване на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. в стая номер 2 и освобождаване на място за прибиране на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение номер 1, находящо се в сутерена на административната сграда в гр. Долни чифлик, пл. "Тича" номер 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. с цел преместване на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. в стая номер 2 и освобождаване на място за прибиране на книжата и материалите от предстоящите избори за общински съветници и кметове през октомври 2019 г.
Достъпът до запечатаното помещение, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. След преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. в стая номер 2, тя да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/МБ


/ГИ/