ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:51:01 12-09-2019
GI1749IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1088-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1088-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Лом, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-15-240 от 12.09.2019 г. от Драган Цветанов - председател на ОИК - Лом, с искане за промяна в състава на ОИК - Лом, на мястото на назначената с Решение номер 886-МИ от 30 август 2019 г. Теодора Йорданова Каменова-Ценкова - член на ОИК - Лом, да бъде назначен Валентин Борисов Иванов.
Към предложението са приложени: заявление от Теодора Йорданова Каменова-Ценкова за освобождаването й като член на ОИК - Лом, поради служебни ангажименти, както и заявление от Гаврил Гаврилов - пълномощник на ПП "ГЕРБ" с предложение за назначаване на нов член на мястото на Теодора Йорданова Каменова-Ценкова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лом, област Монтана, Теодора Йорданова Каменова-Ценкова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лом, област Монтана, Валентин Борисов Иванов, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЗТ

/ГИ/