ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:47:31 12-09-2019
GI1745IR.012
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 1085-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 1085-МИ
София, 12 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК Криводол, област Враца

Постъпило е предложение с вх. номер МИ-10-74 от 12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия от Валентин Лазаров Кирилов - пълномощник на коалиция от партии "БСП за България", с искане за промяна в състава на Общинската избирателна комисия, на мястото на Етелка Костадинова Иванова - член на ОИК, да бъде назначена Елена Альошева Спиридонова.
Към предложението са приложени: заявление от Етелка Костадинова Иванова, за освобождаването й като член на ОИК - Криводол, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елена Альошева Спиридонова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Криводол, област Враца, Етелка Костадинова Иванова, ЕГН . . . и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Криводол, област Враца, Елена Альошева Спиридонова, ЕГН . . .
На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЦ/ЕЛ

/ГИ/