ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:08:31 23-08-2019
RM2006IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 705-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
номер 705-МИ
София, 23 август 2019

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение номер 638-МИ от 21.08.2019 на ЦИК за определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и чл. 416 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение номер 638-МИ от 21.08.2019 на ЦИК за определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

1. В раздел I, в изречението "Наличната информация се записва в шест колони, както следва: , думата "шест" се заменя с думата "девет".

2. В раздел I се добавят нови точки 7, 8 и 9 със следното съдържание :

" 7. Наименование на населеното място на постоянния адрес, или на адреса на пребиваване за гражданите на друга държава членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас.
(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от "а" до "я", интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)

8. Наименование на локолизационната единица - улица, площад, булевард, жилищен комплекс, квартал и други.
(Максимален брой символи 30, кирилица, позволени символи: букви от "а" до "я", интервал, апостроф, тире, точка, римски цифри.)

9. Номер на локализационната единица - вход, етаж, апартамент, разделени с интервал.
(Номерът на локализационната единица може да се състои от комбинация, съдържаща до четири символа, като първите три задължително са цифри, а последният символ е буква на кирилица. Входът се обозначава с една буква на кирилица или с число до две цифри. Етажът се обозначава с число до две цифри. Апартаментът се обозначава с число до три цифри. Номерът, входът, етажът и апартаментът са разделени с по един интервал.)".

3. След т. 9 се добавя ново изречение със следното съдържание :
"Колони 8. и 9. се попълват, когато адресът съдържа тези елементи".

4. Текстът "За край на колоните от 1 до 5 да се счита символът " ,". За край на последната колона 6 се считат символите за край на ред "
" (windows формат)" се изменя, както следва :

"За край на колоните от 1 до 8 да се счита символът " ;". За край на последната колона (9. Номер на локализационната единица, вход, етаж, апартамент) се считат символите за край на ред "\r\n" (windows формат).

5. Заличава Приложение номер 2.
Приема ново Приложение номер 2.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаКИ/МБ

/РУМ/