ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:03:31 16-08-2019
RM1901IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 626

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 626
София, 16 август 2019 г.


ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Каолиново, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национални референдуми през 2015 г. и през 2016 г.


Постъпило е писмо с вх. номер ЦИК-14-89 от 14.08.2019 г. от Нида Ахмедов - кмет на община Каолиново, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в гр. Каолиново, област Шумен, ул. "Украйна" номер 4, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от национални референдуми през 2015 г. и през 2016 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от изборите за Европейския парламент от Република България през 2014 г. на Държавна агенция "Архиви" - гр. Шумен.
Достъпът до помещенията ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение на Държавна агенция "Архиви" - гр. Шумен, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение намиращо се в гр. Каолиново, област Шумен, ул. "Украйна" номер 4, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., с цел предаването на книжата и материалите на Държавна агенция "Архиви" - гр. Шумен.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на Държавна агенция "Архиви" - гр. Шумен, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЦ/МБ

/РУМ/