ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:01:31 16-08-2019
RM1859IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 624-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 624-МИ/НР
София, 16 август 2019 г.


ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Силистра, област Силистра, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-14-5 от 15.08.2019 г. на Централната избирателна комисия от Тихомир Борачев - за кмет на община Силистра, област Силистра, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в община Силистра, намиращо се на втори етаж в сградата на общинска администрация Силистра, ул. "Симеон Велики" номер 33, архив "втори", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с преместването на книжата и материалите от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г. в ново архивно помещение, находящо се на първия етаж в сградата на общинската администрация, с цел освобождаване на помещението и подготовка на същото за предстоящите избори за общински съветници и за кметове.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение в община Силистра, намиращо се на втори етаж в сградата на общинска администрация Силистра, ул. "Симеон Велики" номер 33, архив "втори", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., с цел преместването им в ново архивно помещение, находящо се на първия етаж в сградата на общинската администрация.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.
Помещението, в което са преместени изборните книжа и материали, намиращо се в на първия етаж в сградата на общинската администрация, да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЕВ/МБ

/РУМ/