ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:19:01 18-07-2019
PP2017IR.030
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 557-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 557-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание против "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс


Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" номер 25, Парк-хотел "Москва", ет. мецанин представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН..., на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
Акт номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 406-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, против "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" номер 25, Парк-хотел "Москва", ет. мецанин представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН ..., затова, че в сайта на телевизията на 22 май 2019 г. от 20,58 ч. до 21,20 ч. в предаването "Честно казано" с Люба Колезич е излъчен аудиоматериал, представляващ запис на предизборен агитационен репортаж на независим кандидат Десислава Петрова Иванчева, като в сайта не е публикувана информация за сключения договор между независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева и "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД във връзка с предизборната кампания, което е нарушение на изискванията на чл. 180, ал. 1 ИК.
"ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, като доставчик на медийни услуги не е публикувала информация за сключен договор между "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД и независимия кандидат Десислава Петрова Иванчева за излъчване на платени репортажи по програма "Евроком", което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК "Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите си, в това число безвъзмездни договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, на регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник".
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 ИК от страна на "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" номер 25, Парк-хотел "Москва", ет. Мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН ..., за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.
АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. Управителят на "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД е депозирал възражение до председателя на ЦИК, с което са оспорени направените в АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 406-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 50 от 24.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от Съвета за електронни медии, подписано от Иво Атанасов за председател на СЕМ, с вх. номер ЕП-20-270 от 23 май 2019 г. на ЦИК, към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от Публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги.
В съставения АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване и самоличността на нарушителя.
За установеното в АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение към 22 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 484, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК нарушителят се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното от "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" номер 25, Парк-хотел "Москва", ет. Мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН ..., в нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК и всички свързани с него факти и обстоятелства - АУАН номер 35-ЕП от 25 май 2019 г. нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен".
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ" ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ул. "Незабравка" номер 25, Парк-хотел "Москва", ет. Мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, ЕГН ..., имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 484, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

МБ/ЕЛ


/ПП/