ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:16:01 18-07-2019
PP2014IR.029
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 556-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 556-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание против "Инвестор.бг" АД, представлявано от Виктория Емилова Миткова, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс


Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "Инвестор.бг" АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район "Слатина", бул. "Брюксел" номер 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
Акт номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 276-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК, против "Инвестор.бг" АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район "Слатина", бул. "Брюксел" номер 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, затова че на 30 април 2019 г. в 8:54 ч. в програма Радио "България он ер"/Bulgaria ON AIR е излъчена платена форма на предизборна агитация на ПП "ВМРО - БНД" без да е публикувана на интернет страницата на доставчика "Инвестор.бг" АД информация за сключен договор с ПП "ВМРО - БНД" във връзка с публикувани предизборни материали, което е нарушение на изискванията на чл. 180, ал. 1 ИК.
"Инвестор.бг" АД, като доставчик на медийни услуги не е публикувал информация за сключен договор между дружеството и ПП "ВМРО - БНД", което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК "Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите си, в това число безвъзмездни договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, на регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник".
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 ИК от страна на "Инвестор.бг" АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район "Слатина", бул. "Брюксел" номер 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, за което е предвидено административно наказание по чл. 484, ал. 2 ИК.
АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. Представителят на "Инвестор.бг" е депозирал възражение до председателя на ЦИК, с което са оспорени направените в АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. констатации. Изложените във възражението доводи са неоснователни и не оборват констатираното в акта.
Установеното в АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 276-ЕП от 9 май 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 37 от 09.05.2019 г. на ЦИК, сигнал от Съвета за електронни медии, с вх. номер ЕП-20-228 от 8 май 2019 г. на ЦИК, към който е приложен 1 бр. електронен носител, справка за актуално състояние на дружеството от Търговския регистър и извадка от Публичния регистър на Съвета за електронни медии за доставчика на медийни услуги.
В съставения АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване, самоличността на нарушителя.
За установеното в АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. нарушение към 30 април 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 484, ал. 1 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 180, ал. 1 ИК нарушителят се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.
След като ЦИК провери АУАН номер 9-ЕП от 10 май 2019 г. с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, прецени събраните доказателства в съответствие с чл. 52, ал. 4 ЗАНН и чл. 53, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН, и като взе под внимание тежестта на извършеното нарушение по чл. 180 ИК от "Инвестор.бг" АД, представлявано от Виктория Емилова Миткова, с ЕИК 130277328 , със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район "Слатина", бул. "Брюксел" номер 1, и всички свързани с него факти и обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, административнонаказващият орган намира, че не са налице предпоставките за приемане на случая за "маловажен".
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "Инвестор.бг" АД, с ЕИК 130277328, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район "Слатина", бул. "Брюксел" номер 1, представлявано от Виктория Емилова Миткова, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 484, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 180, ал. 1 ИК.
Доброволното плащане на наложената имуществена санкция може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕВ/МБ/ПП/