ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:13:01 18-07-2019
PP2011IR.028
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 555-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 555-ЕП
София, 18 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Костадин Тодоров Костадинов, в качеството му на председател и представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като разгледа административнонаказателната преписка, образувана въз основа на Акт номер 37-ЕП от 25 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против Костадин Тодоров Костадинов, с ЕГН Е, в качеството му на председател и представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Христо Ботев" номер 111, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс (ИК) установи, че:
Акт номер 37-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 410-ЕП от 24 май 2019 г. на ЦИК, против Костадин Тодоров Костадинов, с ЕГН ..., в качеството му на председател и представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Христо Ботев" номер 111, затова, че на официалната фейсбук страница на ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" е разпространен видеоклип - агитационен материал, призоваващ за подкрепа на партия "ВЪЗРАЖДАНЕ", в който се съдържа сцена на насилие и убийства, което е нарушение на добрите нрави.
Разпространение на видеоклипа представлява нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
Централната избирателна комисия приема, че е налице виновно нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК от страна на Костадин Тодоров Костадинов, в качеството му на председател и представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", за което е предвидено административно наказание по чл. 480, ал. 2 ИК.
АУАН номер 37-ЕП от 25 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) - в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК е постъпило писмено възражение срещу АУАН номер 37-ЕП от 25 май 2019 г., в което се оспорват направените в акта констатации. Възражението е неоснователно, тъй като изложените доводи от нарушителя не опровергават извършването на нарушението.
Установеното в АУАН номер 37-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 415-ЕП от 25 май 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 38-ЕП от 25 май 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 50 от 24.05.2019 г. на ЦИК и сигнал от коалиция "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ", с вх. номер ЕП-11-37 от 23 май 2019 г.
В съставения АУАН номер 37-ЕП от 25 май 2019 г. съществува яснота относно характеристиките на деянието и обстоятелствата, при които е извършено, начина на извършване.
За установеното в АУАН номер 37-ЕП от 25 май 2019 г. нарушение на 22 май 2019 г. приложение намира административнонаказателната разпоредба на чл. 480, ал. 2 ИК, съгласно която за нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК нарушителят се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв.
Централната избирателна комисия като прецени тежестта на нарушението и всички, свързани с него факти и обстоятелства приема, че с излъчените сцени на насилие и убийства в публикувания агитационен материал се засягат в по-голяма степен обществените отношения, както и, че деянието се отличава с по-висока степен на обществена опасност, поради което следва да се наложи глоба над средния размер, определена в чл. 480, ал. 2 ИК.
Предвид гореизложеното и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение, на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ във връзка с чл. 498 ИК във връзка с чл. 53, ал. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на Костадин Тодоров Костадинов, с ЕГН ..., в качеството му на председател и представляващ ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ", със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Христо Ботев" номер 111, глоба в размер на 4000 (четири хиляди) лева на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1 ИК.
Доброволното плащане на наложената глоба може да се извърши по банков път, по банковата сметка на Централната избирателна комисия: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЕЛ/ПП/