ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:19:01 04-07-2019
MM1917IR.027
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 521-ЕП/НР/ПВР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 521-ЕП/НР/ПВР
София, 4 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Петрич, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., национален референдум през 2013 г. и изборни книжа и материали от избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. номер ЦИК-14-65 от 02.07.2019 г. от Димитър Бръчков - кмет на община Петрич, област Благоевград и в оригинал с вх. номер ЦИК-14-65 от 03.07.2019 г., за разрешаване на достъп до запечатанo помещение - номер 1 в сградата на община Петрич, в която се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и помещение номер 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от национален референдум през 2013 г. и изборни книжа и материали от избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 2014 г. на отдел "Държавен архив" - гр. Благоевград и на материалите от националния референдум през 2013 г.
Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел "Държавен архив" - гр. Благоевград, както и за унищожаването на неценните документи.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисияР Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение - номер 1 в сградата на община Петрич, в която се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и помещение номер 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от национален референдум през 2013 г. и изборни книжа и материали от избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., с цел предаването на книжата за постоянно съхранение в отдел "Държавен архив" - гр. Благоевград, както и за унищожаването на неценните документи.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от националния референдум през 2013 г. на отдел "Държавен архив" - гр. Благоевград, и унищожаване на останалите неценни книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването на неценните.
Помещение номер 2 да бъде отново запечатано по реда, определен в Решение номер 243-ЕП от 02.05.2019 г. на ЦИК.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ДД/ЕЛ

/ММ/