ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:18:01 04-07-2019
MM1916IR.025
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 519

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 519
София, 4 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Никола Козлево, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от избори за народни представители през 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., национален референдум през 2015 г. и през 2016 г., от избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2104 г. и 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. номер ЕП-14-57 от 03.07.2019 г. от Ешреф Реджеб - кмет на община Никола Козлево, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение, намиращо се на втори етаж в административната сграда на община Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. "23-ти септември" номер 5, стая номер 39, в което се съхраняват изборни книжа и материали от избори за народни представители през 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., национален референдум през 2015 г. и през 2016 г., от избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2104 г. и 2019 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от 2014 г. на отдел "Държавен архив" - гр. Шумен и постъпило писмо за това, както и с изискването неценните документи с изтекъл срок на съхранение да се опишат в акт за унищожаване на неценни документи.
Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел "Държавен архив" - гр. Шумен, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответния акт.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение, находящо се на втори етаж в административната сграда на община Никола Козлево, с. Никола Козлево, пл. "23-ти септември" номер 5, стая номер 39, в което се съхраняват изборни книжа и материали от избори за народни представители през 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., национален референдум през 2015 г. и през 2016 г., от избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. и избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2104 г. и 2019 г., с цел предаването на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на отдел "Държавен архив" - гр. Шумен, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на отдел "Държавен архив" - гр. Шумен, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването на неценните документи.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КИ/МБ

/ММ/