ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:18:01 04-07-2019
MM1916IR.024
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 518-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 518-ЕП
София, 4 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Варна, район "Младост, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. номер ЕП-14-50 от 01.07.2019 г. от Бойко Ставрев - кмет на община Варна, район "Младост, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, находящи се на партерен етаж в сградата на районната администрация, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България от 2014 г. и 2019 г.
Достъпът до първото помещение е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Варна.
Достъпът до второто помещение (клетка 3) е необходим във връзка с изваждане на смарт карти от машинното гласуване на територията на район "Младост", община Варна и във връзка с указания на ЦИК в писмо с изх. номер ЕП-06-206/28.06.2019 г.
Достъпът до помещенията ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Варна, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, находящи се на партерен етаж в сградата на районната администрация, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България от 2014 г. и 2019 г., с цел предаването на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Варна и изваждане на смарт карти от машинното гласуване на територията на район "Младост", община Варна, във връзка с указания на ЦИК в писмо с изх. номер ЕП-06-206/28.06.2019 г.
Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали и смарт карти, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, броят на намерените смарт карти, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Помещението (клетка 3) да се запечата по реда на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Варна, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.
Помещението да се запечата съгласно изискванията на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
Смарт картите от машинното гласуване, копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЕЛ

/ММ/