ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:14:31 04-07-2019
MM1913IR.021
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 516-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 516-ЕП
София, 4 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Варна, район "Приморски", в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. номер ЕП-14-51 от 02.07.2019 г. от Петя Проданова - кмет на район "Приморски", община Варна, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение в административната сграда на дирекция АТО - Виница при район "Приморски", кв. Виница, ул. "Цар Борис Трети" номер35 Б, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с изваждане на смарт карти от машинното гласуване на територията на район "Приморски", във връзка с указания на ЦИК в писмо с изх. номер ЕП-06-206/28.06.2019 г.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение в административната сграда на дирекция АТО - Виница при район "Приморски", кв. Виница, ул. "Цар Борис ттт" номер 35 Б, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с цел изваждане на смарт карти от машинното гласуване на територията на район "Приморски", във връзка с указания на ЦИК в писмо с изх. номер ЕП-06-206/28.06.2019 г.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Помещението да се запечата съгласно изискванията на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
Смарт картите от машинното гласуване, копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/ЕЛ

/ММ/