ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:58:01 02-07-2019
PP1856IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 512-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 512-ЕП
София, 2 юли 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Вършец, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо с вх. номер ЕП-06-205 от 28.06.2019 г. от Иван Лазаров - кмет на община Вършец, област Монтана, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение - административна сграда, ет. 5, архив "Избори", находяща се на бул. "България" номер 10, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с унищожаване на останалите в резерв бюлетини, формуляри на изборни книжа, включително неизползвани печати от проведените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, които не са предадени на СИК от комисията по чл. 287, ал. 7 ИК, определена със Заповед номер 167/14.05.2019 г. на кмета на община Вършец.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. и Решение номер 488-ЕП от 18.06.2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение - административна сграда, ет. 5, архив "Избори", находяща се на бул. "България" номер 10, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. с цел унищожаване на останалите в резерв бюлетини, формуляри на изборни книжа, включително неизползвани печати от проведените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, които не са предадени на СИК от комисията по чл. 287, ал. 7 ИК, определена със Заповед номер 167/14.05.2019 г. на кмета на община Вършец.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията т. 1 и т. 2 от Решение номер 488-ЕП от 18.06.2019 г. на ЦИК, а именно:
- Останалите на съхранение в общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа, включително неизползвани печати, от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., които не са предадени на секционните избирателни комисии, се унищожават при условия и по ред, определени със заповед на кмета на общината от комисия от длъжностни лица, определена със същата заповед.
- За унищожаването на бюлетините и формулярите по т. 1 се съставя протокол, който се съхранява в съответната администрация.
След унищожаване на останалите в резерв бюлетини, формуляри на изборни книжа, включително неизползвани печати от проведените на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, които не са предадени на СИК от комисията по чл. 287, ал. 7 ИК, определена със Заповед номер 167/14.05.2019 г. на кмета на община Вършец, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, както и за унищожаването.
Помещението да се запечата съгласно изискванията на Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова
ССт/ЕЛ


/ПП/