ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:50:31 02-07-2019
PP1849IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 508-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 508-ЕП
София, 2 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга "ИКОНОМЕДИЯ" АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като взе предвид Акт номер 43-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против "ИКОНОМЕДИЯ"АД, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева - управител, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 59 от Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) установи, че:
Акт номер 43-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 433-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, против "ИКОНОМЕДИЯ" АД, ЕИК 131326269, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева - управител, ЕГН . . . със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, ул. "Иван Вазов" номер 20, собственик на сайта www.dnevnik.bg, за това, че на 26 май 2019 г. в сайта www.dnevnik.bg чрез директни препратки към youtube и viber акаунти на он-лайн изданието неправомерно са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от република България на 26 май 2019 г., с което е извършено нарушение на предписаното в чл. 205, ал.5 ИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК, от страна на доставчика на медийни услуги "ИКОНОМЕДИЯ" АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg.
АУАН номер 43-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от ЗАНН в присъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН й е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му, от която тя се е възползвала, като е направила възражение с изх. номер 39 от 17.06.2019 г., вх. номер ЕП-20-286/17.06.2019 г. на ЦИК.
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 433-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 43-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. номер ЕП-57-2 от 26.05.2019 г., с приложена разпечатка от сайта www.dnevnik.bg от 26.05.2019 г.
След като ЦИК прецени тежестта на нарушението и всички свързани с него обстоятелства и факта, че "ИКОНОМЕДИЯ" АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg, е извършило нарушение на изискването на чл. 205, ал.5 ИК за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, както и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение и на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 и 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на "ИКОНОМЕДИЯ" АД, ЕИК 131326269, с управител, Галя Валентинова Прокопиева, ЕГН . . . със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, ул. "Иван Вазов" номер 20, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.
Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

ТЙ/ЛТ/ПП/