ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:46:31 02-07-2019
PP1845IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 507-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 507-ЕП
София, 2 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на Волен Николов Сидеров, представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", за нарушения на изискванията на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като взе предвид Акт номер 34-ЕП от 23 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева - председател на Централната избирателна комисия, против Волен Николов Сидеров, представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс установи, че:
АУАН номер 34-ЕП от 23 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение номер 388-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК, против Волен Николов Сидеров, ЕГН . . . представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", за нарушения на изискванията на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, с адрес: гр. София 1000, ул. "Врабча" номер 1:
- за това, че на 30 април 2019 г. в новините по телевизия "Алфа" е разпространен видеоматериал, представляващ агитационен материал, в който не се съдържа информация, че "купуването и продаването на гласове е престъпление" като недвусмислено и разбираемо послание;
- за това, че на 30 април, 2 май и 4 май 2019 г. в телевизия "Алфа", в предаването "Държавата днес" и "Новините в 12" са излъчени видеоматериали, представляващи агитационни материали на ПП "АТАКА", с които се уронва доброто име и честта на кандидата и водач на листата на ПП "ВМРО - Българско национално движение" Ангел Джамбазки.
Съгласно разпоредбата на чл. 183 ИК кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание
Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.
Установените в АУАН нарушения се потвърждават и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение номер 388-ЕП от 22 май 2019 г. на ЦИК, АУАН номер 34-ЕП от 22 май 2019 г., препис-извлечение от протокол номер 48 от 22.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. номер ЕП-10-81 от 21.05.2019 г. от Ангел Чавдаров Джамбазки, кандидат за член на Европейския парламент от листата на ПП "ВМРО - Българско национално движение", при излъчване на репортажи по телевизия "Алфа", с приложен 1 бр. диск с три видеоматериала, публикуван на официалния сайт на телевизия "Алфа" на 30.04.2019 г.
АУАН номер 34-ЕП от 22 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от ЗАНН в отсъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН му е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му. В законоустановения срок в ЦИК не е постъпило възражение от нарушителя.
АУАН номер 34-ЕП от 22 май 2019 г. е връчен при условията на чл. 43, ал. 4 ЗАНН на 19.06.2019 г.
След като ЦИК прецени тежестта на нарушенията и всички свързани с него обстоятелства и факта, че Волен Николов Сидеров,
ЕГН . . . представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", е извършил нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 ИК за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, както и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършените нарушения и на основание чл. 496, ал. 3 и чл. 498 от Изборния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 1, чл. 59 и чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЛАГА на Волен Николов Сидеров, ЕГН . . . представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", с адрес: гр. София 1000, ул. "Врабча" номер 1, глоба в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 ИК.
НАЛАГА на Волен Николов Сидеров, ЕГН . . . представляващ ПП "АТАКА", собственик на телевизия "Алфа", с адрес: гр. София 1000, ул. "Врабча" номер 1, глоба в размер на 2000 лв. (две хиляди лева) на основание чл. 480, ал. 2 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК.
Глобите да се заплатят на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.
Решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН.
Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му по реда на ЗАНН.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Таня Йосифова

НН/МБ/ПП/