ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:07:01 25-06-2019
IS1505IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 504-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 504-ЕП
София, 25 юни 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо с вх. номер ЕП-14-43 от 24.06.2019 г. от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на община Асеновград, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение - склад номер 8 (подземен етаж), община Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" номер 9, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите на дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Пловдив.
Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Пловдив, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.
Съгласно Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение - склад номер 8 (подземен етаж), община Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" номер 9, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на книжата и материалите в дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Пловдив.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 18 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 19 от Решение номер 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
След предаване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на дирекция "Регионален държавен архив" - гр. Пловдив, и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЦГ/ЛТ/ИС/