ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:24:31 18-06-2019
PP1923IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 490-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 490-ЕП
София, 18 юни 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България

С вх. номер ЕП-10-110 от 17 юни 2019 г. на Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Мария Иванова Габриел, в което заявява, че няма да бъде член на Европейския парламент от Република България поради желанието й да продължи да работи като член на Европейската комисия. Заявление с идентично съдържание е подадено и до Европейския парламент.
С писмо вх. номер ЕП-00-304 от 18 юни 2019 г. на ЦИК Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, е поискал преди 2 юли 2019 г. да бъде посочено името на лицето, което има законно право и желание да заеме мандата, от който се отказва Мария Иванова Габриел.
С писмо с вх. номер ЕП-02-40 от 18 юни 2019 г. на ЦИК Народното събрание на Република България е препратило на Централната избирателна комисия писмото на Антонио Таяни.
Следващият кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ" е Лиляна Павлова Павлова.
С вх. номер ЕП-10-111 от 17 юни 2019 г. на ЦИК е постъпило заявление от Лиляна Павлова Павлова, в което заявява, че не желае да бъде обявена за член на Европейския парламент от Република България, ако се стигне до нейния ред в листата.
Следващият кандидат за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ" е Емил Йорданов Радев.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 392, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ЗАЛИЧАВА Мария Иванова Габриел, ЕГН . . . от листата на политическа партия "ГЕРБ" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и анулира издаденото й удостоверение.
2. ЗАЛИЧАВА Лиляна Павлова Павлова, ЕГН . . . от листата на политическа партия "ГЕРБ" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
3. ОБЯВЯВА Емил Йорданов Радев, ЕГН . . . за член на Европейския парламент от Република България от листата на политическа партия "ГЕРБ".
На Емил Йорданов Радев да се издаде удостоверение.
4. Да се уведоми Европейският парламент чрез Народното събрание на Република България за настоящото решение.
Решението да се обнародва в "Държавен вестник".


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Силва Дюкенджиева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаСД/ЕЛ

/ПП/