ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 09:21:31 19-05-2019
IS0920IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 352-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 352-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели - представители на AEGEE-Europe за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. номер ЕП-18-7 от 17.05.2019 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на AEGEE-Europe за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение номер 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като международeн наблюдател в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Мустафа Мусаб Шакуш (Mustafa Musab Shakush) - България.
Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.
На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаТЦ/ЛТ


/ИС/