ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 09:21:31 19-05-2019
IS0920IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 351-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 351-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на Фондация "Център за модернизиране на политики" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. номер 10 от 11.05.2019 г. от Фондация "Център за модернизиране на политики", представлявана от Юлиян Петков Боев, чрез пълномощника Мария Николова Николова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Към заявлението са приложени:
- удостоверение за актуално състояние от 13 май 2019 г., издадено от СГС, ф.д. номер 15420/1999 - София, VI - 7 с-в;
- пълномощно от Юлиян Петков Боев - представляващ фондацията, в полза на Спас Младенов Станоев;
- пълномощно от Юлиян Петков Боев - представляващ фондацията, в полза на Мария Николова Николова;
- пълномощно номер 1/2019 г. от Мария Николова Николова в полза на едно лице;
- декларации по образец (Приложение номер 30-ЕП от изборните книжа) - 1 (един) бр.;
- списък с името и единния граждански номер на изрично упълномощеното от фондацията лице, което да бъде регистрирано като наблюдател за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.
Съгласно представеното удостоверение за актуално правно състояние е видно, че Фондация "Център за модернизиране на политики" не отговаря на изискванията на чл. 112, ал. 1 ИК. Фондация "Център за модернизиране на политики" е нестопанска организация, регистрирана в обществена полза. По смисъла на ИК Централната избирателна комисия регистрира наблюдатели, изрично упълномощени представители на български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза, и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 и чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА Фондация "Център за модернизиране на политики" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЦ/МБ


/ИС/