ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 09:21:01 19-05-2019
IS0919IR.008
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 350-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 350-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети район - Варненски

Постъпило е предложение с вх. номер ЕП-15-94 от 17.05.2019 г. от коалиция "БСП за България, чрез упълномощения представител Иван Димов Иванов, за промяна в състава на РИК в Трети район - Варненски. Предлага се на мястото на Здравко Адомиров Енев - член на РИК, да бъде назначена Елена Крумова Енева.
Към предложението са приложени: молба от Здравко Адомиров Енев за освобождаването му като член на РИК в Трети район - Варненски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елена Крумова Енева; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза Иван Димов Иванов.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети район - Варненски, Здравко Алдомиров Енев, ЕГН . . , и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети район - Варненски, Елена Крумова Енева, ЕГН . . ..
На назначения член да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КС/ЛТ


/ИС/