ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 09:19:31 19-05-2019
IS0918IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 349-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 349-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и пети район - София

Постъпило е предложение с вх. номер ЕП-10-74 от 18.05.2019 г. от ПП АТАКА, Станил Станиславов Станилов - пълномощник на Волен Николов Сидеров - председател на ПП АТАКА, за промени в състава на РИК в Двадесет и пети район - София. Предлага се на мястото на Георги Людмилов Владимиров - зам.-председател на РИК, да бъде назначен Николай Евгениев Димитров.
Към предложението са приложени: предложение за замяна на Георги Людмилов Владимиров като зам.-председател на РИК в Двадесет и пети район - София; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Николай Евгениев Димитров.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Двадесет и пети район - София, Георги Людмилов Владимиров, ЕГН . . ., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Двадесет и пети район - София, Николай Евгениев Димитров, ЕГН . . .
На назначения зам.-председател да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЙГ/МБ

/ИС/