ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 09:16:01 19-05-2019
IS0915IR.004
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 346-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 346-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори от "АЛФА РИСЪРЧ" ООД, която ще извършва проучване "на изхода" (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., регистрирана с Решение номер 311-ЕП от 14.05.2019 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. номер ЕП-17-7 от 16.05.2019 г. от "АЛФА РИСЪРЧ" ООД, подписано от представляващия и управител Боряна Иванова Димитрова, за допълнителна регистрация на дванадесет анкетьори. С Решение номер 311-ЕП от 15.05.2019 г. на ЦИК "АЛФА РИСЪРЧ" ООД е регистрирана като агенция, която да извършва проучване "на изхода" (exit-poll) в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
В заявлението се иска регистрация на дванадесет лица.
Предварителната проверка, извършена от "Информационно обслужване" АД с вх. номер ЕП-00-207 от 17.05. 2019 г., установи, че единадесет лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България. За едно лице е установено несъответствие - Цветанка Димитрова Маркова, ЕГН . . ., която е назначена като член на СИК 103000060.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 - 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение номер 174-ЕП от 17 април 2019 г.

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 11 (единадесет) упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.
На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ССт/ЛТ

/ИС/