ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 20:36:31 24-04-2019
RM2035IR.029
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 226-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 226-ЕП
София, 24 април 2019 г.

ОТНОСНО: ползването на служебен отпуск от кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 161, ал. 1, 3, 4, 5 и 6 във връзка с чл. 389 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за времето от деня, следващ датата на решението на ЦИК за регистрацията на кандидата до обявяване на резултатите от изборите включително.
2. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
3. Когато регистрацията е заличена, отпускът по т. 1 се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.
4. Изискванията по т. 1 - 3 се прилагат и за следните лица: член на Европейската комисия, съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка, член на Сметната палата на Европейския съюз, Европейски омбудсман, член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, член на Комитета на регионите, член на комитет или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка, служител или работещ в институциите на Европейския съюз или в специализираните органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка.
5. Изискванията по т. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрирането им като кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ТЙ/ЛТ

/РУМ/