ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 19:28:31 22-04-2019
IS1927IR.026
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 193-ЕП

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 193-ЕП
София, 22 април 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по реда чл. 76 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б", чл. 73, ал. 2, т. 1, буква "в" от Закона за обществените поръчки и параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс (ИК) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.04.2019 г. под номер 04312-2019-0001 и в "Официален вестник" на Европейския съюз под номер 2019/S 071-167225.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 ЗОП и Решение номер 43-ЕП от 02.04.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 76 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" и чл. 73, ал. 2, т. 1, б. "в" ЗОП с предмет: "Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.04.2019 г. под номер 04312-2019-0001, в "Официален вестник" на Европейския съюз под номер 2019/S 071-167225 и в Профила на купувача на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/zop/29,

и предвид следните МОТИВИ:
1. Извършените подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисията, назначена със Заповед номер 5-А/16.04.2019 г. на председателя на ЦИК и предвид резултатите от работата ?, отразени в окончателен доклад на комисията от 19.04.2019 г., протокол номер 1 от 16.04.2019 г. и протокол номер 2 от 17.04.2019 г. за извършване на подбор на кандидатите, индивидуални протоколи номер 1, 2 и 3 от 18.04.2019 г. за резултатите от проведени преговори и постигнати договорености с поканените участници и съдържащите се в тях констатации и мотиви;
2. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката.

I. ОБЯВЯВА

Класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.", както следва:
Първо място - "Сиела Норма" АД.

II. ОПРЕДЕЛЯ

За изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник: "Сиела Норма" АД, с ЕИК 130199580 и с адрес гр. София, Район "Подуяне", п.к. 1510, ж.к. "Хаджи Димитър", бул. "Владимир Вазов" номер 9.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ

1. На основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП е отстранен от участие в процедурата участникът "ЛЕКС.БГ" ЕАД, тъй като е представил оферта, в която Ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ
Ценовото предложение в офертата е със следното съдържание:
1.1. Предложена е единична цена за наем на 1 бр. специализирано устройство с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване е 3 840,00 без вкл. ДДС и 4 608,00 с вкл. ДДС.
1.2. Обща предлагана цена за наем на 3000 бр. специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване 11 520 000,00 лв. без вкл. ДДС и 13 824 000,00 лв. с вкл. ДДС.
Предлаганата цена надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, именно 7 500 000,00 лв. без вкл. ДДС.
2. На основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП е отстранен от участие в процедурата участникът "Български машини за гласуване" ЕООД, тъй като е представил оферта, в която Предложението за изпълнение на поръчката с оглед техническите спецификации и изискванията на възложителя не отговаря на предварително обявените условия в т. II. Техническа спецификация от документацията за участие в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществената поръчка.

МОТИВИ
1. По т. 2. Изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата:
а. Демонстрираната машина няма вграден четец за смарткарти, а RFID четец;
б. Няма налични 5 бр. смарткарти, а се използват RFID карти;
в. Липсата на смарткарти не дава възможност електронно да се подписва чрез тях (комбинация смарткарта+валиден ПИН код) електронните бюлетини и обобщените данни;
г. Липсва приложен сертификат, доказващ минимум 5 г. съхранение на отпечатъка на предложената хартия.
2. По т. 3. Общо описание на процесите:
а. При демонстрираната машина няма наличен на full disk криптиране (FDE), като участникът не е реализирал подход, предоставящ еквивалентна или по-добра сигурност;
б. Описаните дейности в техническото предложение на Участника не отговарят на изискуемите процеси в т. 3.1. и 3.2.;
в. По време на демонстрацията софтуерната система бе поставена в режим за управление, което даде възможност за визуализиране и разпечатване на междинни данни (разпределение на гласовете по партии и коалиции от партии/независими кандидати) от гласуването до момента, което е в разрез с описания процес в т.т. 3.3.1. и 3.3.2.;
г. Липсва описание по т. 3.5.
3. Липсва описание за изпълнение на изискванията по т. 4. Изисквания към софтуерната реализация и конфигурация.
4. Липсва описание за изпълнение на изискванията по т. 5. Изисквания към сигурността на устройствата за ЕМГ.
5. Липсват представени подробни процедури, методи и мерки по т. т. 7. Процедури.
6. Описанието на предложението за изпълнение на поръчката, съобразно техническата спецификация, в което са представени дейностите, които ще бъдат изпълнени не отговаря на изискванията на Възложителя.
7. При демонстрацията на мострата на специализираното устройство с инсталиран демонстрационен софтуер за електронно машинно гласуване от участника "Българските машини за гласуване" ЕООД е установено, че софтуерна конфигурация на системата не отговаря на описаните процеси в техническото задание.
На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.
На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 ППЗОП настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.
На основание чл. 36а, ал. 1, т. 5 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 ППЗОП протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.
На основание параграф 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


ЕЧ/ЕЛ
/ИС/