ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:27:02 15-04-2019
PP1825IR.022
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 161-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 161-МИ/НР
София, 15 април 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Силистра


С вх. номер МИ-10-81 от 12.04.2019 г. е постъпило предложение от Георги Ивов Кирилов, председател на ОбС на БСП - Силистра, да бъде назначена Даниела Митева Драгостинова за член на ОИК - Силистра, на мястото на починалия Димитър Атанасов Димитров.
Към предложението са приложени: пълномощно номер 118 от 07.09.2015 г., презаверено на 12.04.2019 г.; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за висше образование номер Р2307/05.09.2013 г. на Даниела Митева Драгостинова и препис-извлечение от акт за смърт номер 0531 от 22.09.2018 г. на Димитър Атанасов Димитров.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО пълномощията на Димитър Атанасов Димитров като член на ОИК - Силистра, област Силистра, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Силистра, област Силистра, Даниела Митева Драгостинова, ЕГН ......
На назначения член да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Стефка Стоева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЕВ/ЛТ

/ПП/