ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:53:01 20-03-2019
MH1752IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5175-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5175-НС
София, 20 март 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. номер НС-14-2 от 18.03.2019 г. на Централната избирателна комисия от Златко Живков - кмет на община Монтана, област Монтана, за разрешаване на достъп до запечатано помещение номер 2, намиращо се на партера в административната сграда на община Монтана, град Монтана, ул. "Извора" номер 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с освобождаване на място за изборните книжа и материали от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г. и липсата на друго подходящо помещение в сградата на общинската администрация. Книжата и материалите от изборите за народни представители през 2017 г. ще бъдат преместени в помещение номер 3, намиращо се в сградата на общинския архив гр. Монтана, бул. "Христо Ботев" номер 67, ет. 6, и съхранявани до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение и предаването им в отдел "Държавен архив" на съответната дирекция "Регионален държавен архив". Новото помещение е охраняемо и е обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали, напълно отговарящо на изискванията на Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.
Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение номер 2, намиращо се на партера в административната сграда на община Монтана, град Монтана, ул. "Извора" номер 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., с цел освобождаване на място в запечатаното помещение и преместване на книжата за съхранение в друго помещение, намиращо се в сградата на общинския архив гр. Монтана, бул. "Христо Ботев" номер 67, ет. 6, помещение номер 3, до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение и предаването им в отдел "Държавен архив" на съответната дирекция "Регионален държавен архив".
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новото помещение, определено за тяхното съхранение и то да се запечата по реда на същото решение.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в новото помещение до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЕЛ
/МХ/