ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:39:01 19-03-2019
RM1838IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5172-ЕП/НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5172-ЕП/НС
София, 19 март 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Гърмен, област Благоевград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и изборите за народни представители през 2014 г. и 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. номер ЦИК-14-3 от 18.03.2019 г. на Централната избирателна комисия от Минка Капитанова - кмет на община Гърмен, област Благоевград, за разрешаване на достъп до запечатано помещение номер 1, намиращо се в мазето на административната сграда на община Гърмен, село Гърмен, ул. "Първа" номер 35, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и изборите за народни представители през 2014 г. и 2017 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с освобождаване на място, изтичане срока на съхранение и необходимостта от извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаване в отдел "Държавен архив" - Благоевград на изборните книжа и материали от националния референдум през 2013 г. и изборите за народни представители през 2014 г.
Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел "Държавен архив" - Благоевград, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен акт.
Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение номер 1, намиращо се в мазето на административната сграда на община Гърмен, село Гърмен, ул. "Първа" номер 35, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и изборите за народни представители през 2014 г. и 2017 г., с цел извършване на експертиза, научно-техническа обработка и предаването на книжата и материалите от националния референдум през 2013 г. и изборите за народни представители през 2014 г. в отдел "Държавен архив" - Благоевград.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.
След предаване на книжата от националния референдум през 2013 г. и изборите за народни представители през 2014 г. в отдел "Държавен архив" - Благоевград и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
БА/ЕЛ

/РУМ/