ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:58:01 12-03-2019
PP1557IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5170-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5170-МИ/НР
София, 12 март 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кнежа, област Плевен

С вх. номер МИ-10-63 от 11.03.2019 г. е постъпило предложение от Валери Лачовски - общински ръководител на ПП ГЕРБ, за председател на ОИК - Кнежа, да бъде назначена Катя Маринова Влахова на мястото на освободената с Решение номер 5012-МИ/НР от 3 април 2018 г. на ЦИК Беатриче Кирилова Зашева.
Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно номер 524 от 17.08.2015 г. в полза на Валери Пламенов Лачовски; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Катя Маринова Влахова; копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Маринова Влахова и копие от удостоверение за идентичност на лице с различни имена изх. номер АО-07-15 от 07.03.2019 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Кнежа, област Плевен, Катя Маринова Влахова, ЕГН ....
На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
/ПП/