ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:30:31 07-03-2019
MH1429IR.013
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5169

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5169
София, 7 март 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Павел баня, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми

Постъпило е писмо с вх. номер ЦИК-14-1 от 06.03.2019 г. на Централната избирателна комисия от Станимир Радевски - кмет на община Павел баня, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, намиращи се в сграда - общинска собственост, на адрес: гр. Павел баня, ул. "Христо Ботев" номер 8, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.
Достъпът до помещенията е необходим във връзка с преместването на изборните книжа и материали в нови помещения, намиращи се в сградата на общинска администрация, с адрес: гр. Павел баня, ул. "Освобождение" номер 15.
Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, намиращи се в сграда - общинска собственост, на адрес: гр. Павел баня, ул. "Христо Ботев" номер 8, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г., във връзка с преместването на книжата и материалите в нови помещения, намиращи се в сградата на общинска администрация, с адрес: гр. Павел баня, ул. "Освобождение" номер 15.
Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новите помещения, определени за тяхното съхранение.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
След преместване на книжата и материалите от изборите и референдумите новите помещения се запечатват по реда на Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ
/МХ/