ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:26:31 07-03-2019
MH1425IR.011
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5168-МР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5168-МР
София, 7 март 2019 г.

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, на 14 април 2019 г.

На основание чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с параграф 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и писмо вх. номер МР-06-01 от 05.03.2019 г. от кмета на община Враца Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на ОИК - Враца, област Враца, за подготовка и произвеждане на местен референдум на територията на с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, на 14 април 2019 г., както следва:
Председател - 460 лева
Заместник-председател - 430 лева
Секретар - 430 лева
Член - 400 лева
2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК за произвеждане на местен референдум на територията с. Мало Пещене, община Враца, област Враца, както следва:
Председател - 40 лева
Секретар - 35 лева
Член - 30 лева
3. На членовете на СИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които предават протоколите и книжата в ОИК, определя по 10 лева допълнително възнаграждение извън посоченото в т. 2.
4. Възнагражденията на ОИК и СИК, както и разноските при евентуално обжалване на резултатите са за сметка на общинския бюджет, като възнагражденията не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.
5. Възнаграждението на ОИК за заседания и дежурства по Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация за срока от 30 дни преди до 7 дни след произвеждане на местния референдум включително са в рамките на еднократното възнаграждение по т. 1.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Мусорлиева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
РМ/ЛТ
/МХ/