ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 14:00:31 05-03-2019
RM1359IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5167-МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5167-МИ
София, 5 март 2019 г.


ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Кнежа, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. номер МС-14-1 от 01.03.2019 г. на Централната избирателна комисия от Илийчо Лачовски - кмет на община Кнежа, за разрешаване на достъп до запечатано помещение в община Кнежа, находящо се на ул. "Марин Боев" номер 71, етаж четвърти в сградата на бившето НПК, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г., във връзка с постъпила молба до ОИК - Кнежа, от Данаил Силятинов Огнянов - общински съветник от ПП ДПС за мандат 2015 - 2019 г., който желае да му бъдат предсрочно прекратени пълномощията като общински съветник, поради семейни причини. Достъпът до помещението е необходим за вземане на справка от "Информационно обслужване" АД за класиране на кандидатите за общински съветници според получените преференции, във връзка с приемане на решение от ОИК - Кнежа, за прекратяване пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран на следващия в листата.
Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение в община Кнежа, находящо се на ул. "Марин Боев" номер 71, етаж четвърти в сградата на бившето НПК, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г., във връзка с постъпила молба до ОИК - Кнежа, от Данаил Силятинов Огнянов - общински съветник от ПП ДПС за мандат 2015 - 2019 г., който желае да му бъдат предсрочно прекратени пълномощията като общински съветник, поради семейни причини. Достъпът до помещението е необходим за вземане на справка от "Информационно обслужване" АД за класиране на кандидатите за общински съветници според получените преференции, във връзка с приемане на решение от ОИК - Кнежа, за прекратяване пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран на следващия в листата.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.
Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
РЦ/ЕЛ

/РУМ/