ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:01:01 19-02-2019
GI1500IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5165

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5165
София, 19 февруари 2019 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер ЦИК-16-2 от 05.02.2019 г., подадено от Фондация "Български институт за правни инициативи" чрез директора Биляна Гяурова Вегертседер, с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" номер 132а, ет. 3.
Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:
1. Брой жалби и сигнали за нарушения по чл. 168, ал. 3 от ИК, постъпили в ЦИК за периода 2014 - 2018 г.
2. Брой решения по чл. 168, ал. 3 от ИК, по които страна е била ЦИК и които са били оспорени от жалбоподатели пред компетентния съд в периода 2014 - 2018 г.
В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: office@bili-bg.org.
Централната избирателна комисия след направена справка във водените от нея публични регистри за сигнали и жалби за периода 2014 - 2018 г. и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ предоставя на заявителя следната информация:
По точка 1: Броят на жалбите и сигналите за нарушения по чл. 168, ал. 3 от ИК, постъпили в ЦИК за периода 2014 - 2018 г. е три.
Въз основа на подадените жалби и сигнали Централната избирателна комисия е постановила решения номер 2567-МИ от 12.10.2015 г., номер 2629-МИ от 16.10.2015 г., номер 2465-МИ от 03.10.2015 г.
По точка 2:
- Решение номер 2567-МИ от 12.10.2015 г. е обжалвано пред Върховния административен съд, който е постановил Решение номер 10834 от 16.10.2015 г. по адм.д. номер 11903/2015 г.
- Решение номер 2629-МИ от 16.10.2015 г. е обжалвано пред Върховния административен съд, който е постановил Решение номер 10917 от 20.10.2015 г. по адм.д. номер 12025/2015 г.
Описаните по-горе решения на Централната избирателна комисия са публикувани на електронната страница на ЦИК - cik@cik.bg. На същата страница в раздел "Регистри", подраздел "Електронен публичен регистър на жалбите и сигналите в ЦИК и решенията по тях" можете да получите информация за подателя на сигнала/жалбата, решенията на ЦИК, както и на Върховния административен съд в случаите на обжалване.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за достъп до обществена информация, подадено от Фондация "Български институт за правни инициативи" чрез директора Биляна Гяурова Вегертседер.
Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: office@bili-bg.org.
Контролът по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция "Администрация".
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд -София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМБ/ЛТ

/ГИ/