ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:39:31 19-02-2019
GI1339IR.014
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5164-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5164-МИ/НР
София, 19 февруари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Омуртаг, област Търговище

С вх. номер МИ-10-5 от 14.02.2019 г. е постъпило предложение от Хамди Мехмедов Илиязов - председател на ОбС на ДПС - Търговище, упълномощен представител на ПП ДПС, за секретар на ОИК - Омуртаг, да бъде назначена Владислава Пламенова Петрова на мястото на освободения с Решение номер 5161-МИ/НР от 7 февруари 2019 г. на ЦИК Адалберт Адалбертов Бутрев.
Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно номер 85 от 22.05.2017 г. от Мустафа Карадайъ - председател на ПП ДПС, в полза на Хамди Мехмедов Илиязов; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; заверено копие от дипломата за завършено висше образование и от удостоверение за правоспособност на Владислава Пламенова Петрова.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Омуртаг, област Търговище, Владислава Пламенова Петрова, ЕГН . . ..
На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
МБ/ЛТ

/ГИ/