ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:50:02 12-02-2019
IS1849IR.017
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5162-НС
София, 12 февруари 2019 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. номер НС-29-1 от 01.02.2019 г., подадено от Светозара Петкова Петкова, с адрес: ж.к. "Дружба", бл. 160, вх. "Б", ап. 63.
Заявителят иска да му се предостави информация за това дали е съставен акт за установяване на административно нарушение от председателя на ЦИК въз основа на Решение номер 4634-НС от 17.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, с което е установила нарушение на забраната по чл. 183, ал. 2 от страна на Георги Василев Тучев, Васил Христосков Метерев и Свилена Стефанова Симеонова - управители, на "ГОТМАР" ЕООД.
В случай че е съставен акт от председателя на ЦИК, заявителят моли да му бъдат посочени дата и номер на акта за установяване на административно нарушение.
В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: svetozarapetkova@gmail.com.
Централната избирателна комисия, след като разгледа заявлението относно това дали e съставен акт за установяване на административно нарушение въз основа на горепосоченото решение на Централната избирателна комисия и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя следната информация:
Посоченото в заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация Решение номер 4634-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК е относно допускане на партия за участие в частични избори за кметове на кметства, насрочени за 30 април 2017 г., но от данните, съдържащи се в заявлението, се установява, че се касае за Решение номер 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК.
На основание Решение номер 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт номер 15-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Георги Василев Тучев, управител на "ГОТМАР" ЕООД, за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.
На основание Решение номер 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт номер 16-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Васил Христосков Метерев, управител на "ГОТМАР" ЕООД, за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.
На основание Решение номер 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт номер 17-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Свилена Стефанова Симеонова, управител на "ГОТМАР" ЕООД, за нарушение на забраната чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.
Изброените по-горе актове за установяване на административни нарушения са изпратени на Областния управител на област Пловдив за съставяне на наказателни постановления.
За пълнота на информацията, описаните по-горе актове за установяване на административно нарушение изцяло възпроизвеждат съдържанието на цитираните по-горе решения на ЦИК.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за достъп до обществена информация от Светозара Петкова Петкова.
Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: svetozarapetkova@gmail.com.
Контролът по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция "Администрация".
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд -София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаМБ/ЛТ
/ИС/