ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:36:31 12-02-2019
IS1836IR.015
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5163

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5163
София, 12 февруари 2019 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия"

На основание чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс и чл. 20, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 186 - 195 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с необходимостта на комисията от възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия", Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКРИВА възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, предл. първо, т. 2 във връзка с чл. 186 - 195 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия".
ОДОБРЯВА обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и документацията за участие във възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП.
Определя за отговорни длъжностни лица Николай Желязков - главен юрисконсулт, и Милена Радославова - юрисконсулт в Дирекция "Администрация" на Централната избирателна комисия.
Възлага на отговорните длъжностни лица:
- да публикуват обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и документацията за участие в профила на купувача в сайта на ЦИК;
- да изпратят до регистъра на Агенцията по обществени поръчки информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка, включително и да съхраняват документи за участие.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ВП/ЛТ

/ИС/