ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 17:57:01 07-02-2019
PP1756IR.020
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5161-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5161-МИ/НР
София, 7 февруари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Омуртаг, област Търговище

В Централната избирателна комисия с вх. номер МИ-15-16 от 06.02.2019 г. е постъпило заявление от Алберт Адалбертов Бутрев за освобождаването му като секретар на ОИК - Омуртаг.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Омуртаг, област Търговище, Алберт Адалбертов Бутрев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ

/ПП/