ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 16:34:31 31-01-2019
RM1634IR.003
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5160-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5160-МИ/НР
София, 31 януари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Балчик

С вх. номер МИ-10-3 от 29.01.2019 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Данаил Петров Караджов, в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ на ПП "ГЕРБ", да бъде назначен Енчо Николов Стефанов за член на ОИК - Балчик, на мястото на починалия Никола Христов Гунчев.
Към предложението са приложени: пълномощно номер 954/18.08.2016 г., декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за висше образование номер 22467/15.03.1999 г. на Енчо Николов Стефанов и препис-извлечение от акт за смърт номер 0005 от 16.01.2019 г. на Никола Христов Гунчев.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Никола Христов Гунчев като член на ОИК - Балчик, област Добрич, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Балчик, област Добрич, Енчо Николов Стефанов, ЕГН . . .
На назначения член да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

БА/ЕЛ

/РУМ/