ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 18:20:01 24-01-2019
MM1818IR.011
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5158-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5158-МИ/НР
София, 24 януари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Садово, област Пловдив

С вх. номер МИ-10-291 от 24.01.2019 г. е постъпило предложение от Юксел Рафат Расим - упълномощен представител на ПП ДПС, за зам.-председател на ОИК - Садово, да бъде назначена Елена Емилова Желязкова на мястото на освободената с Решение номер 5142-МИ/НР от 11 октомври 2018 г. на ЦИК Феризе Айнур Али.
Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно от Мустафа Карадайъ - председател на ПП ДПС, в полза на Юксел Рафат Расим; заверени копия от личната карта и от дипломата за завършено висше образование на Елена Емилова Желязкова и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Садово, област Пловдив, Елена Емилова Желязкова, ЕГН . . ..
На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
КН/ЕЛ


/ММ/