ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:25:01 17-01-2019
MH1324IR.016
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5157-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5157-МИ/НР
София, 17 януари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград

С вх. номер МИ-10-1 от 15.01.2019 г. по електронната поща на ЦИК и в оригинал с вх. номер МИ-10-11 от 17.01.2019 г. е постъпило предложение от Алкин Осман Неби - упълномощен представител на ПП ДПС, за секретар на ОИК - Кубрат, да бъде назначена Елис Неждет Софта-Мехмед на мястото на освободената с Решение номер 5156-МИ/НР от 15 януари 2019 г. на ЦИК Бахтишен Назми Басри.
Към предложението са приложени: заверено копие от пълномощно от Мустафа Карадайъ в полза на Севгин Назъм Шукри; заверено копие от пълномощно от Севгин Назъм Шукри в полза на Алкин Осман Неби; заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Елис Неждет Софта-Мехмед и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Кубрат, област Разград, Елис Неждет Софта-Мехмед, ЕГН . . ..
На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
РЦ/ЕЛ
/МХ/