ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 15:48:32 15-01-2019
PP1547IR.007
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5156-МИ/НР

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5156-МИ/НР
София, 15 януари 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Кубрат, област Разград

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. номер МИ-15-6 от 11.01.2019 г. с приложено заявление от Бахтишен Назми Басри за освобождаването й като секретар на ОИК - Кубрат, поради възникнала несъвместимост.
С вх. номер МИ-15-61 от 14.01.2019 г. е пристигнал оригиналът на заявлението от Бахтишен Назми Басри.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Кубрат, област Разград, Бахтишен Назми Басри, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


РЦ/ЕЛ
/ПП/