ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:29:01 14-06-2018
PP1327IR.010
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5087-НС

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5087-НС
София, 14 юни 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение на Областна администрация - Габрово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е писмо с вх. номер НС-14-10 от 01.06.2018 г. на Централната избирателна комисия от Невена Петкова - областен управител на област Габрово, за разрешаване на достъп до запечатано помещение на Областна администрация - Габрово, намиращо се на партерния етаж в административната сграда на ул. "Бодра смяна" номер 3, гр. Габрово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с извършване на експертиза и обработване на материалите, които следва да се предадат на Дирекция "Регионален държавен архив" - Велико Търново, отдел "Държавен архив" - гр. Габрово, както и унищожаване на неценни документи.
Съгласно т. 20 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение на Областна администрация - Габрово, намиращо се на партерния етаж в административната сграда на ул. "Бодра смяна" номер 3, гр. Габрово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените предсрочни избори за народни представители на 12 май 2013 г., във връзка с извършване на експертиза и обработване на материалите, които следва да се предадат на Дирекция "Регионален държавен архив" - Велико Търново, отдел "Държавен архив" - гр. Габрово, както и унищожаване на неценни документи.
Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 - т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на областния управител.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Копия от заповедта на областния управител за определяне на длъжностните лица от областната администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.
След предаване на книжата от произведените през 2013 г. избори за народни представители в отдел "Държавен архив" и унищожаване на останалите книжа и материали областният управител изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ВП/ЛТ
/ПП/