ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 13:23:31 14-06-2018
PP1321IR.009
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 5086-ЕП/МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 5086-ЕП/МИ
София, 14 юни 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Стара Загора, област Стара Загора, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. номер МИ-06-29988 от 12.06.2018 г. от Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора, с искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., във връзка с писмо номер МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК.
Съгласно Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.
Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел "Държавен архив".
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., за предоставяне на информацията, посочена в писмо номер МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК.
Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.
За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение номер 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.
Извън посочените действия във връзка с писмо номер МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.
Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.
Копие от информацията, която се предоставя на заявителите съгласно писмо номер МИ-06-297 от 22.05.2018 г. на ЦИК, следва да се изпраща на ЦИК.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
РС/ЛТ/ПП/