ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

IR 21:00:29 15-08-2011
RM2100IR.042
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 281-ПВР/МИ

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ


Р Е Ш Е Н И Е
номер 281-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община
Пловдив, област Пловдив, за изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. номер ОИК-45 от
08.08.2011 г. от кмета на община Пловдив, област Пловдив, са
постъпили писмени предложения от местните ръководства на
политическите партии и коалиции за състав на ОИК.
Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3
от ИК и Решение номер 30 от 18.07.2011 г. на Централната
избирателна комисия, включително протокол за проведени
консултации на 04.08.2011 г.
Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите
по отношение на броя и поименния състав на Общинската
избирателна комисия в община Пловдив, както и за председател на
ОИК.
Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник
председател и секретар на ОИК в община Пловдив.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7,
чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с параграф 5, т. 3 от
ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пловдив,
област Пловдив, в състав от 33 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илиан Руменов Иванов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наум Китанов Китанов
СЕКРЕТАР: Елена Крумова Сиракова
ЧЛЕНОВЕ: Деница Николова Чингарова
Тодор Димитров Тодоров
Женя Петкова Петкова
Марта Севдалинова Божикова-
Щерева
Илиян Илиев Радов
Иван Георгиев Йовчев
Петър Георгиев Касабов
Спас Атанасов Шуманов
Петя Ленива Бакалова
Цветанка Иванова Сотирова
Людмил Стоянов Русанов
Мария Христова Дюлгерска
Соня Иванова Пионова-Ристич
Николай Тодоров Михалков
Николай Георгиев Чунчуков
Георги Костадинов Илчев
Красимир Николаев Карамфилов
Милена Александрова Фанева
Иван Вълчев Чакъров
Данчо Тодоров Коруев
Валентин Чудомиров Найденов
Тодор Петров Димов
Сюрия Юсуф Дене
Бахтияр Бахаров Мехмедов
Октай Шабан Чалъшкан
Светлана Иванова Исаева
Георги Найденов Димитров
Николай Вивианов Василев
Иван Борисов Шопов
Жана Пенчева Георгиева


2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на
19 август 2011 г.
3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от
съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
РС/ДГ


/РУМ/