ДНСК сезира ВАП за незаконосъобразни действия на главния архитект на София

ДНСК сезира ВАП за незаконосъобразни действия на главния архитект на София

IF 17:38:01 08-12-2021
ES1735IF.007
ДНСК - ВАП - София

ДНСК сезира ВАП за незаконосъобразни действия
на главния архитект на София


София, 8 декември /Екатерина Тотева, БТА/
Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ сезира Върховната административна прокуратура /ВАП/ за незаконосъобразни действия на главния архитект на София, съобщиха от ДНСК. Главният архитект на Столична община е издал нищожно разрешение за строеж (РС), с което е направен опит да се промени статута на временна пътна връзка за село Мрамор при строежа на Северна скоростна тангента.
Повод за проверката е искането на Агенция "Пътна инфраструктура" за свикване на Държана приемателна комисия за строеж "Път II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17". Приложено е и разрешение за строеж Б-137/09.10.2020г., издадено от главния архитект на Столична община /СО/. Строежът е определен като пета категория. Разрешението е издадено в нарушение на изискванията за компетентност, пълна липса на правно основание и предмет. Това са тежки и радикални пороци, които водят до неговата нищожност, посочват от ДНСК. Същевременно в ДНСК е постъпило и писмо от Върховна административна прокуратура за извършване на проверка на състоянието на пътен възел Западна дъга - Северна скоростна тангента, отбивка за село Мрамор-София.
Съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ по време на строителството могат да се правят временни пътища за нужди, свързани с организация и механизация на строителството, с разрешение на органа, който издава разрешението за строеж, напомнят от ДНСК. Тези строежи (временни пътища) не представляват самостоятелен обект според ЗУТ. За тях не се издава разрешение за строеж и се премахват непосредствено преди въвеждане в експлоатация на обслужвания от тях основен строеж.
В конкретния случай временният път е част от проектната документация към разрешение за строеж РС-54/29.08.2016г., издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството за обект: "Път II-18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+300", с подобекти: 1. Директно трасе от км 4+033 до км 4+437; 2. Директно трасе от км 4+900 до км 5+920; 3. Пътен възел "Северна скоростна тангента"; 4. Пътен възел "Стефансон"; 5. улица "Гара Волуяк".
Път II-18 Софийски околовръстен път е републикански път и само министърът на регионалното развитие и благоустройството е компетентен да издаде разрешение за строеж, напомнят от ДНСК. Всяка промяна на този строеж или на предназначението му е от компетентността на министъра, а не на главния архитект на СО.
За разрешението за строеж Б-137/09.10.2020 г. на главния архитект на СО липсва предмет и правно основание за издаването му. В него строежът е определен като пета категория и не са посочени законовите разпоредби квалифициращи го като такъв. На две места е записано "без СМР", което е в противоречие с текст в същото разрешение: "разрешава се на Столична община да извърши строително-монтажни работи". От така съставеното разрешение за строеж не става ясна волята на издателя на административния акт по отношение на предмета и не може да се направи преценка какво в действителност е разрешено да се извършва, посочват от ДНСК.
Промяна на предназначение по смисъла на ЗУТ се допуска само на самостоятелен строеж или реална част от строеж. Временният път не се въвежда в експлоатация, а подлежи на премахване. От ДНСК посочват още, че в конкретния случай "временната пътна връзка" не съвпада и с предвижданията на действащия подробен устройствен план.
/ЕС/