Регламентират се изискванията към хранителните добавки

IF 17:01:31 08-12-2021
IS1658IF.049
МС - хранителни добавки - изисквания

Регламентират се изискванията към хранителните добавки


София, 8 декември /София Господинова, БТА/
Правителството прие наредба, с която се определят ясни критерии по отношение съдържанието, производството, спецификациите, представянето или етикетирането на хранителните добавки, на които те следва да отговарят, за да се предлагат на пазара, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
По този начин се създават предпоставки за повишаване ефективността на контрола върху спазването на изискванията при продажба на хранителни добавки и ограничаване на възможностите за системни нарушения.
Наредбата е съобразена с настъпилите промени в законодателството на ЕС, както и в националното законодателство, като е осигурено съответствие с въведените със Закона за храните нови изисквания за регистрация на хранителните добавки при пускането им на пазара в страната и поддържането на публичен регистър за тях.
Също така се актуализират и доразвиват съществуващите към момента национални изисквания по отношение на хранителните добавки. Прецизират се и максимално допустимите количества витамини и минерали в хранителните добавки. Доразвиват се и се обвързват разпоредбите на наредбата относно растителните вещества, растителните препарати или комбинация от тях в хранителните добавки, с изискванията на Наредба 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и в частност - за забрана влагането в хранителни добавки на определени растителни вещества от растения, посочени в Наредба 5 и Регламент (ЕО) 1925/2006, и/или класифицирани като наркотични.
Приемането на наредбата има за основна цел да подобри информираността на потребителите и възможностите за контрол върху безопасността и качеството на предлаганите на пазара хранителни добавки.
Чрез ефективното й прилагане ще се гарантира по-добре информиран избор на потребителя, по-надежден контрол срещу подвеждащи практики за заблуда на потребителя и увеличаване на дела на качествените и ефективни продукти, предлагани на пазара. Това от своя страна ще окаже положително влияние върху опазването на общественото здраве.

/ИС/